Vårt Tros grunnlag

Bibelen,  Guds Ord

Selv om Bibelen er skrevet av mennesker tror vi at Den Hellige Ånd inspirerte dem til å skrive Bibelen. Bibelen er Guds ufeilbare ord til alle sine barn. De hellige skrifter er evig; Derfor er Bibelen vår eneste kilde til tro, lære og oppførsel. 2 Peter 1:21; 2 Timoteus 3: 16-17

Gud består av tre personer: Far, Sønn og Hellige Ånd.

Hebreerne 1: 8; Johannes 10:13; Matteus 28: 18-20

Far
Han er Skaperen av hele universet og livet. Alfa og Omega, den store Jeg Er. Han er vår Far og vi er Hans barn.

2. Mosebok 3:14; Leviticus 11: 44-45; Numbers 23:19; Salme 11: 4-6; Malachi 3: 6; Apostlenes gjerninger 17:28

Sønn
Jesus Kristus er Forløseren for våre synder og Bibelen sier Han sitter ved Faderens høyre hårn og går i forbønn for oss.1 Timoteus 3:16; Phil 2: 9-10; Johannes 3:16; Romerne 8:34

Den Hellig Ånd
Guds gave til mennesket etter Jesu Kristi oppstandelse på jorden. Den Hellige Ånd er vår Trøster og Rådgiver. Han leder oss og åpenbarer skriftene for oss Han overbeviser menneskene om synd,  rettferdighet, dom.
2 Korinter 3: 14-18; Matteus 3: 16-17; Johannes 16: 7-8; Apostlenes gjerninger 1: 8; 1 Kor 3:16

Jesus
«For så elsket Gud verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å fordømme verden, men forat verden skulle bli frelst ved ham. «Johannes 3: 16-17

Jesus er Guds Sønn og garantien for hvor du skal tilbringe evigheten! Han led en smertefull og forferdelig død på korset .  Vi kan i  dag  oppleve tilgivelse, helbredelse og gjennopprettelse når vi tar imot Jesus som Herre

Når vi mottar Jesus i våre hjerter, frigjør han oss fra all syndens bånd. «For syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6:23

Når du bekjenner Jesus som din Herre og Frelser og inviterer ham inn i ditt hjerte, begynner ditt nye liv i Kristus Jesus! Dine synder har blitt tilgitt, og du blir en ny skapning i Ham.

Du er i stand til å bevege deg med sikkerhet og vite at du ikke er alene i denne reisen. «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning . Den gamle har gått bort; se, det nye er kommet. «2 Kor 5:17
Ingen kan bli frelset  gjennom religiøse gjerninger eller gode forsetter. Bare ved tro på Guds nåde, og vår Herre Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata kors  er det som renser oss fra våre synder. Efeserne 2: 8-9; Romerne 6: 3-4; Johannes 3:16

Dåp
Dåpen er en lydighetshandling og blir i Romerbrevet sammenlignet med en begravelse av det gamle livet, og en oppreisning til et nytt liv sammen med Jesus.
Selve ritualet er enkelt: Dåpskandidaten dykkes  under vann èn gang i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Når den døpte løftes opp av van­net, sier man ofte: «Oppreist med Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham».

Menigheten
Menigheten består av mennesker som har tatt imot Jesus Kristus som Herre i sine liv. Bibelen sier vi er Guds barn og ambasadører for Han.  Menigheten oppgave er å leve i kjærlighet, enhet, bønn og fellesskap.  2 Korintier 5:20; Efeserne 5: 25-27; Åpenbaringen 21: 2, 9-11; 2 Korinther 11: 2-3; Hosea 2: 19-20